Family book of Anna Katarina Ilsabein Austmann

Spouses